ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊ”ಲ್ಲಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಿದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ:ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಭೀ ಕರತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಯಾದ ವೀಡಿಯೋ

ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿರುವ ಭ ಯಾ ನಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಚಿತ್ರಣ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಲ್ಲಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ತಾ ಲಿ ಬಾನ್ ಉ ಗ್ರ ರು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಧಾನಿ ಕಾಬುಲ್ ಅವರ ವಶವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಈಗಾಗಲೇ ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ದೇಶವು ಉ” ಗ್ರರ ಕೈ ಗೆ ಸೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರು ದೇಶವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿದೇಶಿಯರು ಕೂಡಾ […]

Continue Reading