ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಸಹೋದರರ ಸಾಧನೆ: ಅಣ್ಣನಿಗೆ 11, ತಮ್ಮನಿಗೆ 6 ಬಾರಿ ಒಲಿದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳು:IAS ಈಗ ಅವರ ಗುರಿ

ಬಡ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಸಹ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಪಡೆಯುವುದು ಎಂದರೆ ಅದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಸಾಧನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರಮದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರೆ, ಆತನ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಅವರ ದೂರದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಕರಲ್ಲೂ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇಡೀ ಗ್ರಾಮ ಅವರನ್ನು ಮಾದರಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ನೋಡುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅನೇಕ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಹವರ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಸಹ ಅವರಂತೆ ಆಗಲು ಹಿರಿಯರು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬಡತನ […]

Continue Reading