ಅದೃಷ್ಟ ಬದಲಿಸಿದ ಹಳೆ ಚಮಚ: ಖರೀದಿಸಿದ್ದು 90 ಪೈಸೆಗೆ, ಮಾರಿದ್ದು 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದೃಷ್ಟ ಎನ್ನುವುದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡಾ ಊಹೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳೂ ಕೆಲವರ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೇ ವ್ಯರ್ಥವೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಿಸಾಡದೆ, ಉಪಯೋಗಿಸದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಂತಹ ವಸ್ತುಗಳೂ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ವಸ್ತುಗಳೆಂದು ತಿಳಿದು ಅದರ ಮಾರಾಟದಿಂದ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕೂಡಾ ಉಂಟು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಪ್ರವಾಸ ಹೋದಾಗ ಕೊಂಡು ತಂದ ವಸ್ತುಗಳು ಪುರಾತನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿದಾಗ […]

Continue Reading