ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಿಯನ್ನ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮೆರೆದಿದ್ದ ಈತ ಏನಾಗಿಹೋದ ಗೊತ್ತಾ Gold shirt in India

Written by admin

Updated on:

Leave a Comment